Условия за ползване

1. Общи положения. Работодатели.

1.1. Настоящите общи условия („Общи условия“) регламентират отношенията между „УЪРКС.БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 205318756, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 58, вх. В, ет.1 ап.4 (наричан по-долу „Администратор“) и трети лица (наричани „Потребител“ или  „Работодател“), посредством използването на интернет страницата: www.works.bg (наричана по-долу „Сайт“ или „Платформата“). 

1.2. Всеки Работодател или лице, действащо от негово име, който е отворил в браузера си works.bg, или е бил пренасочен към works.bg е длъжен  да се запознае с Общите условия. При съгласие с Общите условия, Работодателят извършва електронно волеизявление, с което се съгласява с общите условия и може да използва предлаганите от Сайта услуги. При несъгласие с Общите условия, Работодателят няма право да използва works.bg. Независимо от това, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия и чрез всяко активно действие (кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер) от негова страна, или запазване на пасивно поведение (не напускане на заредената в браузъра страница), след като Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

1.3. Официалният език на Сайта е българският. По възможност Потребителите могат да изберат втори език – английски. Потребителят сам избира на какъв език да разглежда Сайта, както и на какъв език да публикува информация в него. При разминаване между българската и английската езикова версия на сайта, с предимство ще се ползва българската. 

1.4. Сайтът се стреми да предостави надеждни, действителни и своевременно актуализирани обяви. Въпреки това, Администраторът не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на обявите, нито за тяхната актуалност.

2. Услуги и профили

2.1. Works.bg е уеб базирана платформа, посредством която възмездно и безвъзмездно се предоставят информационни и рекламни услуги на Работодател, чрез които последният може да:

- достъпва информационните данни в Сайта и неговото мобилно приложение;

- създаде и персонализация на свой фирмен профил чрез регистрация.

- рекламира своята организация с цел популяризиране на своята работодателска марка. 

- публикува обяви за свободни работни позиции, посредством въвеждане на данни във фирмения профил.

- извършва реклама чрез банери.

- получава достъп до автобиографии на потенциални кандидати за работа.

- търси потенциални кандидати за работа.

- да осъществява кореспонденция с потенциални кандидати по публикувани обяви за работа.

- създава новини и публикации на специално определени за целта места във фирменият си профил.

- други действия, които не са изрично упоменати в Общите условия и не противоречат на закона и на Общите условия.3. Цени на предоставяните услуги и начини на плащане

3.1. За да могат да използват някои от посочените в чл.2.1. услуги регистрираните в платформата Работодателите заплащат определена цени на услугите, посочени на страницата https://works.bg/bg/pricing

3.2. Начините на плащане са следните:

a. Чрез дебитна/кредитна карта посредством утвърдена форма на сайта.

b. Чрез банков превод по следната сметка:

IBAN: BG98BPBI88981029049601

Титуляр: „Уъркс.БГ“ ООД


3.3. При извършване на плащане чрез банков превод Работодателят получава уникален номер на поръчка, който трябва да бъде цитиран в основанието за плащане при попълване на преводното нареждане. В този случай функционалностите за платените услуги се активират не по-късно от 48 часа от извършване на плащането.  


3.4. Администраторът не носи отговорност за забавено активиране на функционалностите за платените услуги в  случай на грешки/ непълноти при попълване на преводно нареждане.

4. Регистрация на Работодател

4.1. За да може Работодател да публикува обяви в Платформата и да използва всички нейни функционалности, е необходимо да извърши доброволна регистрация на фирмения си профил и неговото активиране. Регистрацията на фирмения профил се извършва чрез попълване на електронен регистрационен формуляр, в който Работодателят е длъжен:

4.1.1. Да посочи:  

пълно наименование на Работодателя съгласно регистрацията му в Търговския регистър към Агенция по вписванията/ Регистър Булстат или друг официален регистър.

ЕИК/ БУЛСТАТ или ЕГН/ЛНЧ.

идентификационен номер по ДДС.

адрес на управление съгласно официален документ – актуално състояние, извлечение от Търговски регистър, или друг аналогичен документ.

законен представител.

телефон за контакт.

валиден адрес за електронна кореспонденция (email).

потребителско име

парола.

повторно потвърждение на въведената парола.

4.1.2. Да приеме Общите условия.

4.1.3. Да даде своето съгласие за обработка на личните данни. 

4.2. Регистрацията се извършва от дееспособно лице, представител на Работодателя, което декларира чрез електронно волеизявление при извършване на регистрацията, че има такова качество. С извършване на регистрацията, Работодателят декларира, че отговаря на посочените условия и попълнената информация е пълна и точна. С попълване на регистрационния формуляр, Работодателят извършва електронно волеизявление, с което той и Администраторът сключват договор при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и тези Общи условия. Договорът се счита за сключен от момента на активиране на акаунта от страна на Администратора. Последваща промяна на информацията въведена в електронната форма за регистрация, не води до прекратяване и  промяна на договорните условия касаещите страните и Общите условия.

4.3. В създадения фирмен профил, Работодателят има възможност да попълни допълнителна информация, като имена, телефони, адреси, уебсайт и др. При попълване на тази информация, Работодателят декларира, че информацията е доброволно предоставена.

5. Договаряне на финансови условия и ограничения.

5.1. Works.bg си запазва правото да извършва индивидуално договаряне на цени с Работодатели извън посочените в раздел 3 стойности.

5.2. Финансовите условия и цените могат да бъдат изменяни едностранно от works.bg, като Работодател получава писмено уведомление на посочения имейл. Такива промени не засягат условията за предоставяне на вече заявени и потвърдени от works.bg услуги.

5.3. При заплащане на поръчка и активиране на услуги от Администратора, и последващо желание от Работодателя за деактивиране на услугите, заплатените суми не се възстановяват.

6. Публикуване на информация


6.1. Работодателят сам определя съдържанието на информацията, която публикува на Сайта. Съдържанието на информацията не може да противоречи на Общите условия и закона и да нарушава общоприетия начин на общуване.


6.2. Работодателят разрешава на Администратора да направи достъпни (както за България, така и извън България) публикуваната от него информация в Платформата, като за тези си действия Администратора не дължи възнаграждения на Потребителя и трети лица.


7. Отговорност на страните. Прекратяване и ограничаване на предлаганите услуги

7.1. Работодателят няма право да публикува информация която:

- съдържа материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права.

- съдържа права на интелектуална собственост и др., собственост на трети лица.

- съдържа материали с незаконен, дискриминиращ, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

- въвежда в заблуждение потребители използващи Платформата


7.2. Потребителят няма право да използва:

нерегламентирани рекламни, маркетингови и други похвати, които са извън обхвата на предоставените от Администратора услуги. 

да не разкривате лични данни касаещи други Потребители, станали известни при използване на услугите на Администратора, освен в предвидените от закона случаи и  Политика за защита на личните данни.

да пазите в тайна потребителското си име и парола за достъп в Платформата и да не предоставя своя профил за ползване от други лица.

да не публикува обяви, коментари, съобщения и др. материали, които нарушават по какъвто и да е начин Общите условия, българското законодателство и приложими нормативни актове на Европейския съюз.


7.3. При нарушение на правилата на Общите условия, Администраторът има право:

да ограничи достъпа до предоставяните услуги.

да прекрати договора на регистриран Потребител.

да блокира акаунт на Потребител.

да изтрие акаунт на Потребител.


7.4.  Обявите на Работодателя могат да бъдат изтрити в следните случаи:

по всяко време, от Работодателя, чрез функционалността в Сайта.

след изтичане на валидността на обявите.

от Администратора, в предвидените в настоящите Общи условия случаи.


7.5. Акаунтът на Работодател може да бъде блокиран в следните случаи:

при съмнения за нарушаване от на тези Условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС.

при постъпило искане от компетентен държавен орган.

със заявка от Работодател, при наличие на основателна причина за това.


7.6. Акаунтът на Работодател може да бъде изтрит в следните случаи:

по всяко време, със заявка от Работодател, чрез функционалността в сайта;

автоматично, при дълъг период на неизползване на акаунта (повече от 2 години).

при нарушаване на Общите условия, на други условия, предвидени в Сайта или на българското законодателство и приложимите нормативни актове на ЕС.

в други случаи, по преценка на Администратора, с предварително предизвестие.


7.7. Освен при умисъл или при груба небрежност, Администраторът не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или услугите, или, поради ограничаване, прекратяване или блокиране на акаунта на Работодателя при нарушение на закона или Общите условия. 

7.8. Администраторът се стреми да осигури непрекъснат достъп на Потребителите до Сайта. Въпреки това, Администраторът си запазва във всеки един момент и без предупреждение да прекъсне достъпа до Сайта, поради технически или други причини, както и да преустанови осъществяването на услугите, без това по някакъв начин да ангажира отговорността на Администратора за тези прекъсвания или за последствията, до които те може да са довели за отделен потребител или трети лица.

7.9. Администраторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

7.10. Администраторът не е посредник и не носи отговорност за набирането на кандидати за работа и влизането на Работодателя в договорни отношения с тези кандидати. Всеки Работодател участва самостоятелно в избора на кандидати и всяка една комуникация между него и потенциални кандидати за работи се осъществява единствено между тях, без това да обвързва Администратора. 


7.11. Работодателят няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на Администратора и/или на трети лица.


7.12. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните  точки от страна на потребител на Сайта, Администраторът претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Администратора за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Администратора и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в Сайта.

8. Промени в Общите условия

8.1. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. 

8.2. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ. Сайтът не носи отговорност, ако Потребител не се е запознал с последния вариант на Общите условия. Последен вариант на Общите условия може да се види по всяко време на адрес: https://works.bg/bg/terms. С по-нататъшно ползване на Сайта след внасяне на промени в условията Потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

8.3. Администраторът запазва правото си да добавя, доработва, променя и премахва услуги на Сайта, без да дължи за това предупреждение към регистрирани потребители.

9. Права върху обекти на интелектуална собственост 

9.1. Съдържанието в Сайта – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители Администратора  и/или на неговите партньори и доставчици.

9.2. Нито една част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – Администратора и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на Сайта ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

9.3. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация на Потребителите. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на Администратора, е непозволено.

10. Прехвърляне на права


10.1. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи юридическото лице собственик на works.bg, същото си запазва правото на прехвърляне на правата и задълженията по Общите условия, като за това потребителят ще бъдат уведомен предварително.

10.2. Потребителят няма право да прехвърля правата си, произтичащи от договори между страните, освен с изричното съгласие на Администратора. 


11. Лични данни и тяхната защита

11.1. „УЪРКС.БГ“ ООД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

11.2. Сайтът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

11.3. „УЪРКС.БГ“ ООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

11.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни.

11.5. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мачмейкинг на посочените в Сайта адрес и e-mail за контакти.

11.6. Потебителят има право да поиска от Администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с разпоредбите на законодателството, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. За повече информация относно обработването на лични данни, посетете раздел „Декларация за поверителност“.

12. Заключителни разпоредби


12.1. На посочената електронна поща Работодателят получава известия от Платформата за промени в общите условия, напомняния за изтичащи абонаменти и обяви, кореспонденция с кандидати по публикувани обяви, статистическа информация по направени абонаменти и публикувани обяви. 


12.2. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже нищожна по силата на съдебно решение, акт на държавен орган или друго, това няма да влече до нищожност на Общите условия. В такъв случай нищожната клауза се замества от правилата на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за електронната търговия и други нормативни актове, а останалата част остава в сила.


12.3. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез подписване на допълнително споразумение между страните при условията на закона и Общите условия. 


12.4. Нищо в настоящите Общи условия не представлява договор за партньорство между страните. 


12.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.


1. Общи положения. Кандидати.


1.1. Настоящите общи условия („Общи условия“) регламентират отношенията между „УЪРКС.БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 205318756, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 58, вх. В, ет.1 ап.4 (наричан по-долу „Администратор“) и трети лица (наричани „Потребител“ или „Кандидати“), посредством използването на интернет страницата: www.works.bg (наричана по-долу „Сайт“ или „Платформата“). 

1.2. Всеки Потребител, който е отворил в браузера си works.bg, или е бил пренасочен към works.bg е длъжен  да се запознае с Общите условия. При съгласие с Общите условия, Потребителятт извършва електронно волеизявление, с което се съгласява с Общите условия и може да използва предлаганите от Сайта услуги. При несъгласие с Общите условия, Потребителят няма право да използва works.bg. Независимо от това, Потребителят заявява, че е запознат с Общите условия и чрез всяко активно действие (кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер) от негова страна, или запазване на пасивно поведение (не напускане на заредената в браузъра страница), след като Сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

1.3. Официалният език на Сайта е българският. По възможност Потребителите могат да изберат втори език – английски. Потребителят сам избира на какъв език да разглежда Сайта, както и на какъв език да публикува информация в него. При разминаване между българската и английската езикова версия на сайта, с предимство ще се ползва българската. 

1.5. Сайтът се стреми да предостави надеждни, действителни и своевременно актуализирани обяви. Въпреки това, Администраторът не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на обявите, нито за тяхната актуалност.

2. Услуги и профили

2.1. С платформата, Администраторът предоставя безвъзмездно на Потребителите следните услуги:

възможност за достъп до Сайта и неговите функционалности.

възможност за създаване на личен профил на кандидат, чрез който Потребителят доброволно предоставя информация за неговото образование, допълнителни професионални квалификации, трудов опит, придобити умения и квалификации и всякаква друга информация, която потребителят желае доброволно да попълни и предостави на Администратора с цел кандидатстване по публикувани от работодатели свободни работни позиции.

възможност за прикачване на външни файлове към профила си в Платформата.

3. Регистрация на Потребител

3.1. За да може да използва Платформата и всички нейни функционалности, Потребителят е необходимо да извърши доброволна регистрация на личния си профил и неговото активиране. Регистрацията се извършва чрез попълване на електронен регистрационен формуляр, в който Потребителят е длъжен:

a. Да посочи:  

Две имена

телефон за контакт.

валиден адрес за електронна кореспонденция (email).

парола.

повторно потвърждение на въведената парола.

Да използва външни източници за регистрация чрез създадени прфили в Google, Facebook, Linkedin

b. Да приеме Общите условия.

c. Да даде своето съгласие за обработка на личните данни. 

3.2. След натискане на бутон регистрация Потребителят получава мейл за потвърждение на извършената регистрация в платформата works.bg.

3.3. Потребител може да извършва само една регистрация в качеството си на кандидат. При установяване на повече от една регистрация на Потребител, се взима  предвид първата по време регистрация на Потребителя, като последващите регистрации се деактивират и изтриват. При установяване на системни нарушения на тази разпоредба, Потребителят може да бъде блокиран и да му бъде отказано последващо използване на услугите на works.bg за неопределен срок. 

3.4 В създадения профил, Потребителят има възможност да попълни допълнителна информация, като имена, телефони, адреси, уебсайт и др. При попълване на тази информация, Потребителят декларира, че информацията е доброволно предоставена.

3.5. Профилът се активира до 48 часа след извършването на регистрацията чрез утвърдената в чл. 3.1. форма и проверка на Потребителя от представител на Администратора.


4. Отговорност на страните. Прекратяване и ограничаване на предлаганите услуги


4.1. При нарушение на правилата на Общите условия, Администраторът има право:

да ограничи достъпа до предоставяните услуги;

да блокира акаунт на Потребител

да изтрие акаунт на Потребител


4.2. Администраторът може да прекрати акаунта на Потребител:

в случай, че акаунта на Потребителя не е използван повече от 2 /две/ години;

с разумно предизвестие в случай на прекратяване дейността на Сайта;

в други предвидени в Общите условия или закона случаи.


4.3. Освен при умисъл или при груба небрежност, Администраторът не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или услугите, или, поради ограничаване, прекратяване или блокиране на акаунта на Работодателя при нарушение на закона или Общите условия. 

4.4. Администраторът се стреми да осигури непрекъснат достъп на Потребителите до Сайта. Въпреки това, Администраторът си запазва във всеки един момент и без предупреждение да прекъсне достъпа до Сайта, поради технически или други причини, както и да преустанови осъществяването на услугите, без това по някакъв начин да ангажира отговорността на Администратора за тези прекъсвания или за последствията, до които те може да са довели за отделен потребител или трети лица.

4.5. Администраторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

4.6. Администраторът не е посредник и не носи отговорност за набирането на кандидати за работа и влизането на Работодателя в договорни отношения с тези кандидати. Всеки Работодател участва самостоятелно в избора на кандидати и всяка една комуникация между него и потенциални кандидати за работи се осъществява единствено между тях, без това да обвързва Администратора. 


4.7. Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на Администратора и/или на трети лица.


4.8. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия по предходните  точки от страна на потребител на Сайта, Администраторът претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Администратора за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети Администратора и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в Сайта.

4.9. Потребител сам решава по кои обяви и на към кои работодатели да изпрати информация, необходима за предприемане на волеизявление за кандидатстване и наемане по свободна работна позиция, обявена от регистриран потребител – работодател в works.bg. Администраторът не е посредник и не е страна в гражданските и трудовоправни отношения между работодател и кандидат. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Кодекса на труда и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към работодателя.

4.10. Решенията за това каква информация изпраща и в какви договорни отношения и при какви условия би желал да влезне Потребител с работодател са изцяло негова лична отговорност. В случай, че Потребител счита, че работодател не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона и добрият морал, е необходимо да уведоми надлежно компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия. Ползването на Услугите предостявяни от Платформата е  изцяло на собствения риск и отговорност на Потребителя. 

4.11. Информацията, която регистриран потребител съхранява в профила си и изпраща на други лица посредством works.bg не може да съдържа:

- рекламно съдържание

- материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

- съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

- може да въведе в заблуждение потребители използващи платформата


5. Промени в Общите условия

5.1. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. 

5.2. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ. Сайтът не носи отговорност, ако Потребител не се е запознал с последния вариант на Общите условия. Последен вариант на Общите условия може да се види по всяко време на адрес: https://works.bg/bg/terms. С по-нататъшно ползване на Сайта, след внасяне на промени в условията Потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

5.3. Администраторът запазва правото си да добавя, доработва, променя и премахва услуги на Сайта, без да дължи за това предупреждение към регистрирани потребители.

6. Права върху обекти на интелектуална собственост 

6.1. Съдържанието в Сайта – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители Администратора  и/или на неговите партньори и доставчици.

6.2. Нито една част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – Администратора и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на Сайта ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

6.3. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация на Потребителите. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на Администратора, е непозволено.

7. Прехвърляне на права


7.1. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи юридическото лице собственик на works.bg, същото си запазва правото на прехвърляне на правата и задълженията по Общите условия, като за това Ппотребителят ще бъдат уведомен предварително.

7.2. Потребителят няма право да прехвърля правата си, произтичащи от договори между страните, освен с изричното съгласие на Администратора. 


8. Лични данни и тяхната защита

8.1. „УЪРКС.БГ“ ООД е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

8.2. Сайтът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

8.3. „УЪРКС.БГ“ ООД може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

8.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни.

8.5. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мачмейкинг на посочените в Сайта адрес и e-mail за контакти.

8.6. Потебителят има право да поиска от Администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с разпоредбите на законодателството, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. За повече информация относно обработването на лични данни, посетете раздел „Декларация за поверителност“.

9. Заключителни разпоредби


9.1. На посочената електронна поща Потребителят получава известия от Платформата за промени в общите условия, напомняния за изтичащи абонаменти и обяви, кореспонденция с кандидати по публикувани обяви, статистическа информация по направени абонаменти и публикувани обяви. 


9.2. Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже нищожна по силата на съдебно решение, акт на държавен орган или друго, това няма да влече до нищожност на Общите условия. В такъв случай нищожната клауза се замества от правилата на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за електронната търговия и други нормативни актове, а останалата част остава в сила.


9.3. Допълнителни споразумения могат да се сключват само чрез подписване на допълнително споразумение между страните при условията на закона и Общите условия. 


9.4. Нищо в настоящите Общи условия не представлява договор за партньорство между страните. 


9.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.